Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı  Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Onay Formu

 

 

Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı(Vakıf) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Vakfımızın KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, kurumsal internet sitemiz kanalıyla, mobil uygulamalar, e-posta, posta, ziyaret, Vakfımızla yapılan sözlü veya yazılı iletişimler, etkinliklere katılım, çeşitli akademik veya sair amaçlı başvurular sırasında yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Vakfımız tarafından kural olarak kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak ve gerekmesi halinde açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Vakfımız bünyesindeki Müze ve Kütüphaneye giriş, bunun yanı sıra Vakıf olarak düzenlediğimiz etkinliklerimize katılabilmek için düzenlenen formlar ya da ziyaretçi defterinde yer alan adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, posta adresiniz, görsel ve işitsel verileriniz, çocuklar için düzenlenen atölye çalışmalarında, diğer etkinliklerde kaydedilen çocuğunuzun ve sizin adınız soyadınız, adresiniz, T.C. kimlik numaralarınız, telefon numaralarınız, elektronik posta adresiniz, görsel ve işitsel verileriniz ve çocuk ile yakınlık durumuna esas kişisel verileriniz, Internet üzerinden ürün alımı yapmanız halinde, ödeme işlemi için kredi kartı bilgileriniz:

 • Vakfımız tarafından düzenlenen her türlü etkinliklerden haberdar edilmenizi sağlamak,
 • Vakfımız tarafından düzenlenen etkinlik ve sergilerin; sergilenen eserlerin ve katılımcıların güvenliğini sağlamak,
 • Etkinliklerimizi ve Vakfımızı gerek basılı materyaller gerek web sitemiz gerekse sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyurmak,
 • Etkinliklerimize ilişkin öneri, talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,

Amacı ile işlenebilecektir.

 1. Veri sahibi olarak haklarınız:

KVKK m.11 uyarınca veri sahibi olarak;  

 • Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

KVKK m.11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamalı olarak yapacağınız talebinizi,  www.cinali.com.tr  adresindeki formu doldurup internet üzerinden yapabileceğiniz gibi; basılı halde ıslak imzalı bir nüshasını “Bülten Sokak No.32, 06680 Kavaklıdere-ANKARA” adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Vakıf, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Vakıf  tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

5. Tarafınıza Elektronik İleti veya SMS Yollanması

Vakfımız tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin olarak bilgilendirme ve tanıtım amacıyla elektronik ileti yollanmasını kabul ettiğiniz takdirde, tarafınıza elektronik posta/SMS gönderilebilecektir. Vermiş olduğunuz bu onayı, ilerleyen dönemlerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin geri almak tamamen sizin takdirinizdedir. Bu kapsamda yapacağınız talep Vakfımız tarafından dikkate alınacak ve talep tarihiniz itibariyle tarafınıza elektranik ileti ve/veya SMS gönderilmeyecektir.

6. CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) Kullanımı

Vakfımız bulunduğu binada kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel verileriniz elde edilebilecek ve bu veriler;

-Suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi,

-Vakfımız’ın bulunduğu binada yer alan araç ve gereçlerinin güvenliğinin tesisi,

-Vakfımızı (müze, kütüphane, eğitim alanı, cafe, idari bölüm dahil) ziyaret eden ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması,

amaçlanmaktadır.

Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen ve gerekli süre boyunca saklanacak verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari önlem ise Vakfımız tarafından alınacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerimin Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, inceledim, değerlendirdim. Yukarıda belirtilen çerçevede, kişisel verilerimin kullanılmasına onay veriyorum.  

KVKK hakkında daha fazla bilgiye http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.