Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı  Web Sitesi Kullanım Koşulları

 

www.cinali.com.tr internet sitesi Cin Ali Eğitim veKültür Vakfı’na ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikir ve sınai mülkiyetmevzuatıtarafındankorunmaktadır. Bu siteyikullanmayabaşladığınızandanitibarenaşağıdayazılıtümhususlarıtamamenanlamışvekabuletmişsayılırsınız:
 
1. www.cinali.com.tr internetsitesindekitümdokümanlarCin Ali EğitimveKültürVakfı’nınmülkiyetindedir. Kodveyazılım da dahilolmaküzere, busitedekihiçbiriçeriğideğiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yenidenyayımlayamaz, başkabirbilgisayarayükleyemez, postalayamaz, iletemezya da dağıtamazsınız. Bunlardanayrıolarak, siteninsayfalarınınyazıcıçıktısınıkişiselkullanımınıziçinalabilirsiniz, sosyalağvebenzerimecralardapaylaşabilirsiniz.

 
2.www.cinali.com.tr web sitesininvirüsvebenzeriamaçlıyazılımlardanarındırılmasıkapsamında, imkanlardahilindegerekliönlemleralınmıştır. Bununlabirlikte, nihaigüvenliğinsağlanmasıamacıylakullanıcı, kendivirüskorumasisteminiteminetmekvegereklikorumayısağlamaklayükümlüdür. Bu kapsamdaolmaküzerekullanıcı, www.cinali.com.tr web sitesinegirmesinedeniyle, kendiyazılımveişletimsistemlerindeoluşabilecektümhatavebunlarındoğrudanya da dolaylısonuçlarındankendisininsorumluolduğunukabuleder.


 3.İleride, işbukoşullarıokumamışveyaokumuşolup da bunlarauygundavranmamışolmanızdankaynaklanabilecekolan her türlümaddivemanevizararailişkintalebinizdenCin Ali EğitimveKültürVakfı’nınvewww.cinali.com.tr  webSitesi'nin, busitedeki her türlüiçeriğinhazırlayıcılarının, çalışanlarının, Cin Ali EğitimveKültürVakfı’nınyetkilendirdiğikişivekuruluşlarınhiçbirhukukivecezaisorumluluğubulunmamaktadır.

 
4. Cin Ali EğitimveKültürVakfıgerekgördüğünde, öncedenhabervermekzorundaolmaksızınişbukoşullarıdilediği zaman, tektaraflıolarakdeğiştirmevegüncellemehakkınasahiptir. Değiştirilenkoşullar, kullanıcılaraçısından, yayıntarihindenitibarenhükümifadeeder.


5. www.cinali.com.tr web sitesindeyeralaniçerik, bukonudageçerligeneluygulamalarçerçevesindekabuledilenkaynaklardaneldeedilerekderlenmiştir. Ancakbunlarındoğruluklarıveyeterlilikleri, kullanıcılarınihtiyaçlarınıkarşılayacağı, hatasızolacağıhiçbirşekildeCin Ali EğitimveKültürVakfıtarafındangarantiedilmez.

 
6. www.cinali.com.tr web sitesindeveyabusitedenbağlantıyapılarakulaşılanherhangibir web sitesindeyeralaniçeriğinkullanılmasındandoğabilecekdoğrudanveyadolaylımaddive / veyamanevimenfive / veyamüsbetzararlardanveolasısairzararvemasraflardandolayıCin Ali EğitimveKültürVakfı’nınhiçbirşahsi, hukukivecezaisorumluluğubulunmaz.

 

7. Yayınlananiçeriktemeydanagelebilecekkesinti, gecikmeveyahatalardanvebunlarınyolaçabileceğizararlardandolayıCin Ali EğitimveKültürVakfı hiçbirşekildesorumludeğildir.

 
www.cinali.com.tr web sitesinegirmekle site ziyaretçileri,yukarıdakihususlarıokumuşvekabuletmişsayılır.